Home » Windows API

TextOut

說明:
TextOut 函式可在指定的裝置環境代碼(Device Context)的某座標上輸出文字


引用函式庫:
GDI32


適用系統:
Windows NT 3.1 或 Windows 95以上


函式原型:

Declare Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" ( _
  ByVal hdc As Long, _
  ByVal x As Long, _
  ByVal y As Long, _
  ByVal lpString As String, _
  ByVal nCount As Long _
  ) As Long參數型態及說明:
hdcLong 要輸出文字的裝置環境代碼(Device Context)
xLong 文字輸出的 X 座標
yLong 文字輸出的 Y 座標
lpStringString 要輸出的文字
nCountLong 文字要輸出的長度

回傳值:
Long 呼叫成功的話,將會回傳非零的數值;若呼叫失敗的話,則回傳 0

.NET Framework API:
System.Drawing.Graphics.DrawString


VB範例:

檢視原始碼 Visual Basic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
'VB的宣告
Private Declare Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" ( _
	ByVal hdc As Long, _
	ByVal x As Long, _
	ByVal y As Long, _
	ByVal lpString As String, _
	ByVal nCount As Long _
	) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32" ( _
	ByVal hwnd As Long _
	) As Long
 
Dim hdc As Long
 
'取得目前執行視窗的裝置環境代碼(Device Context)
hdc = GetDC(Form1.hwnd)
 
Dim rtvl As Long
 
'在目前執行視窗的(30, 30)位置上輸出-TextOut
rtvl = TextOut(hdc, 30, 30, "TextOut", 7)

RB範例:

檢視原始碼 REALBasic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
'RB的宣告
Declare Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" ( _
	hdc As Integer, _
	x As Integer, _
	y As Integer, _
	lpString As CString, _
	nCount As Integer _
	) As Boolean
Declare Function GetDC Lib "user32" ( _
	hwnd As Integer _
	) As Integer
 
Dim hdc As Integer
 
'取得目前執行視窗的裝置環境代碼(Device Context)
hdc = GetDC(Window1.WinHWND)
 
Dim rtvl As Boolean
 
'在目前執行視窗的(30, 30)位置上輸出-TextOut
rtvl = TextOut(hdc, 30, 30, "TextOut", 7)

VB.NET範例:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
'VB.NET的宣告
<DllImport("gdi32.dll")> _
Shared Function TextOut( _
	ByVal hdc As IntPtr, _
	ByVal x As Integer, _
	ByVal y As Integer, _
	ByVal lpString As String, _
	ByVal nCount As Integer _
	) As Boolean
End Function
<DllImport("user32.dll")> _
Shared Function GetDC( _
	ByVal hwnd As IntPtr _
	) As IntPtr
End Function
 
Dim hdc As IntPtr
 
'取得目前執行視窗的裝置環境代碼(Device Context)
hdc = GetDC(Me.Handle)
 
Dim rtvl As Boolean
 
'在目前執行視窗的(30, 30)位置上輸出-TextOut
rtvl = TextOut(hdc, 30, 30, "TextOut", 7)

C#範例:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
//C#的宣告
[DllImport("gdi32")]
public static extern bool TextOut(
	IntPtr hdc, 
	int x, 
	int y, 
	string lpString, 
	int nCount
	);
[DllImport("user32")]
public static extern IntPtr GetDC(
	IntPtr hwnd
	);
 
IntPtr hdc;
 
//取得目前執行視窗的裝置環境代碼(Device Context)
hdc = GetDC(this.Handle);
 
bool rtvl;
 
//在目前執行視窗的(30, 30)位置上輸出-TextOut
rtvl = TextOut(hdc, 30, 30, "TextOut", 7);

4 筆針對 TextOut 的迴響

 1. 我用C#測試沒有成功耶...大大可以指導一下嗎???
  還有如果要在最上層顯示(像以前網咖那樣提示時間)有辦法做到嗎???

發表迴響